LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Definities


1.1 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon waarmee Bart van Gogh Voice Over Service, gevestigd Esweg 6 te Dwingeloo, ook handelend onder de naam Voice Job Shop, hierna te noemen leverancier, een overeenkomst sluit tot het leveren van voice-over diensten.


1.2 Voice-over opname: een in opdracht van opdrachtgever ingesproken tekst of teksten t.b.v. multimediagebruik, waaronder video- en/of fotopresentaties, e-learning, voice-response systeem, stopmotion productie, dan wel broadcastgebruik (streaming, radio, of televisie).


2. Toepasbaarheid


2.1 Met een het verstrekken van een schriftelijke opdracht via, en/of het doen van een betaling in de voicejob.shop van leverancier, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.


2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met leverancier.


3.Aanvang van de koopovereenkomst

3.1 Een koopovereenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Opdrachtgever geeft (in de webshop van) leverancier opdracht tot het inspreken van één of meerdere teksten, upload hiertoe het script in de webshop, vult – middels het daarvoor bestemde aangeboden formulier en voorbeelden – de gevraagde regieaanwijzingen in en doet vervolgens de elektroniche betaling voor het inspreken van de voice-over opname, of na akkoord geven op de gedane aanbieding, indien expliciet overeengekomen is dat de betaling achteraf mag plaatsvinden.

Als de opdrachtgever het aanbod via de webshop “voicejob.shop” heeft geaccepteerd, bevestigt leverancier hiervan, langs elektronische weg, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.


4. Uitvoering en condities van de koopovereenkomst

4.1 Leverancier zal de opdracht met zo groot mogelijke zorgvuldigheid en naar beste inzicht en vermogen ten uitvoer brengen.


4.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer leverancier heeft gehandeld, uitgaande van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.


4.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren en daarmee de koopovereenkomst te ontbinden. In het geval van weigering zal een eventuele vooruitbetaling binnen 2 werkdagen worden terugstorten op het bij hem bekende rekeningnummer c.q. een door de opdrachtgever te verstrekken rekeningnummer.


5. Leveringsvoorwaarden en levertijd

5.1 De levering en oplevering wordt gedaan door middel van het digitaal ter beschikkingstellen van de voice-over opname als audiobestand, zonder toevoeging van (achtergrond)muziek en/of geluidseffecten, tenzij hierover separate afspraken zijn gemaakt.


5.2 Indien overschrijding van de in de orderbevestiging afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van leverancier, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, waarbij opdrachtgever recht heeft op een vergoeding tot maximaal het bedrag dat m.b.t. de opdracht werd overeengekomen/aangeboden.
Een eventuele vooruitbetaling zal in dit geval binnen 2 werkdagen worden terugstorten op het bij leverancier bekende rekeningnummer c.q. een door de opdrachtgever te verstrekken rekeningnummer.


6. Aansprakelijkheid

6.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten die door opdrachtgever buiten de overeenkomst worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld het inhuren van een extra editor / geluidstechnicus.


6.2 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van het aan te leveren materiaal. Leverancier is niet aansprakelijk voor dubbelzinnigheid en onvolledigheid van de ter beschikking gestelde audio, video’s, gegevens en/of verstrekte instructies in de ruimste zin des woords van de opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart dat door de uitvoering van de opdracht van het ter beschikking gestelde geen intellectueel eigendomsrecht van derden worden aangetast, dan wel enig ander recht wordt geschonden en vrijwaart leverancier uitdien hoofde, tegen alle aanspraken van derden.


6.3 Opdrachtgever vrijwaart leverancier van alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten ten aanzien van de door de opdrachtgever gebruikte muziekwerken, opnames van muziekwerken en audiobestanden. Opdrachtgever zal aan leverancier alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, die voor leverancier voortvloeien uit vorderingen, indien hij hiervoor door derden verantwoordelijk gesteld wordt.


7: Tarieven

7.1 Alle geoffreerde tarieven op de websites van leverancier zijn exclusief B.T.W.


7.2 Voor alle producties die via de leverancier webshop worden besteld (webvideo, bedrijfsfilm, E-learning, voicemails, documentaires, billboarding, lokale, regionale en landelijke radio en tv-commercials) gelden de prijzen die op de website staan vermeld, uitgezonderd wanneer tijdens de bestelprocedure blijkt dat er sprake is van een dermate grote afwijking, dat het tarief moet worden aangepast. Het is in dergelijke gevallen dan ook niet mogelijk online tot betaling over te gaan.


7.3 Alle tarieven zijn gebaseerd op opnames die plaatsvinden in de studio van leverancier, tenzij anders aangegeven. Bij opname op een andere locatie gelden andere prijzen.


7.4 Mocht schriftelijk zijn overeengekomen dat de opname achteraf betaald mag worden dient de opdrachtgever het totaalbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, door middel van overmaking op de door leverancier aangewezen bankrekening, zoals vermeld op de factuur. Bezwaren over de werkzaamheden of tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.


7.5 Bij overschrijding van de onder 7.4 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door leverancier ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een bepaalde termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 10 % van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van leverancier de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door leverancier gemaakte kosten, ook als deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.


8. Gebruiksrecht van de opname

8.1 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het overeengekomen doel te gebruiken. Worden de producties voor een ander doel dan overeengekomen gebruikt, heeft leverancier het recht een aanvullend bedrag te factureren, conform de tarieven van leverancier, die in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de productie gebruikt is / blijkt te zijn. Het gebruik van voice-over opnames in een radio- of televisiecommercial is toegestaan voor een periode van één jaar, van de datum van eerste uitzenddatum, tenzij anders overeengekomen en als zodanig expliciet vermeld op de aan opdrachtgever gestuurde factuur. Wanneer opdrachtgever de voice-over opnames na deze periode wil blijven gebruiken, zal zij zich tot leverancier wenden met het verzoek om een nieuw gebruiksrecht vast te stellen. Indien de eerste uitzenddatum later is dan 5 maanden na de opname van de voice-over heeft plaatsgevonden, dient contact te worden opgenomen met Bart van Gogh Voice Over Service het vaststellen van de toegestane periode waarin de opname gebruikt mag worden, deze toestemming hernieuwd te worden.


8.2 Op alle door leverancier verstrekte concepten, teksten, tekst- en stemdemo’s enzovoorts, behoudt leverancier zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren hiervan is slechts toegestaan met leverancier zijn uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming.9. Wijziging van de algemene voorwaarden

9.1 leverancier bezit het recht om haar voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.10. Privacy

10.1 Leverancier zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt ook voor eventuele vertrouwelijke informatie, die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan leverancier. Het door gebruiker / klant van deze site ingevulde e-mailadres mag door Voicejob.shop worden gebruikt voor het aanbieden van diensten die betrekking hebben op het inspreken van teksten, zoals het sturen van ‘showreels’, of demo’s.


11. Geschillenregeling en toepasselijk recht

11.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.